Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (e-usługi POZ) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Co musisz wiedzieć o projekcie?

Pandemia COVID-19 pokazała jak ważna jest poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ.  W odpowiedzi został uruchomiony projekt e-Usługi POZ, którego celem jest poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ.

Korzyści dla placówki POZ:

 • dofinansowanie wyposażenia placówki POZ w sprzęt teleinformatyczny (m.in. sprzęt serwerowo-sieciowy, sprzęt komputerowy),
 • dofinansowanie rozbudowy systemów teleinformatycznych (systemów gabinetowych) w placówkach POZ, w celu pełnej integracji z centralnym systemem e-zdrowia.

Cele do osiągnięcia:

a)    integracja z systemem e-zdrowia,

b)    komunikacja z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.

Szczegółowe wymagania określa Model referencyjny.

Korzyści dla personelu placówki POZ

 • usprawnienie obsługi pacjenta poprzez informatyzację czynności związanych z rejestrowaniem danych o udzielonych świadczeniach,
 • szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym.

Korzyści dla pacjenta: 

 • poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki POZ,
 • zwiększenie dostępu do dokumentacji medycznej (dokumentacja jest udostępniana bez dodatkowych opłat),
 • zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności diagnostyki i leczenia (trafne i szybkie diagnozy),
 • zmniejszenie do minimum czasu, który upływa od momentu dokonania diagnozy do momentu podjęcia leczenia.

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Grantu?

Wnioskodawcami w projekcie mogą być podmioty, które:

 • posiadają zawartą umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju POZ, co najmniej w zakresie „lekarz POZ”,
 • posiadają co najmniej 5 tys. aktywnych deklaracji,
 • brak pełnej integracji z centralnym systemem e-zdrowia.

Kto realizuje projekt?

Projekt realizowany jest przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia.

Jakie są główne elementy projektu?

 • nabór placówek POZ do projektu oraz przyznanie grantów (podpisanie umowy),
 • zawarcie i realizacja umów przez Grantobiorców na zakup sprzętu teleinformatycznego niezbędnego dla świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia,
 • zawarcie i realizacja umów przez Grantobiorców na rozbudowę systemów gabinetowych w celu umożliwienia tworzenia oraz wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (e-usługa wymiany EDM) i integrację z platformą P1 zgodnie z Modelem referencyjnym.

Kto jest odbiorcą projektu?

Wsparcie w ramach projektu w postaci Grantów na rozbudowę systemów informatycznych oraz zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej otrzyma co najmniej 600 placówek POZ wyłonionych w drodze otwartego naboru prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Odbiorcami produktów projektu są m.in.:

 • personel medyczny placówek POZ, korzystający z rozbudowanych funkcjonalności systemów informatycznych ułatwiających proces udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • pacjenci korzystający z udostępnionych informacji o zdarzeniach medycznych (ZM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),
 • lekarze w innych placówkach świadczących usługi medyczne na rzecz pacjentów w zakresie udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych oraz EDM pacjentów z placówek objętych wsparciem.

Jaki jest okres realizacji projektu?

Projekt jest realizowany od dnia 5.08.2022 r. (data wydania decyzji o dofinansowanie)

Okres realizacji zadań przez Grantobiorców: do 31.08.2023 r.

Zakończenie zadań projektowych: do 31.12.2023 r.

Jakie jest źródło finansowania projektu?

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, POIS.11.03.00-00-0074/22

Wartość projektu: 99 589 028,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 99 589 028,57 zł

Projekt sfinansowano w ramach rekacji Unii na pandemię COVID-19.

Placówki POZ uczestniczące w projekcie

Lista placówek POZ zostanie opublikowana po zakończeniu naboru i zawarciu  z nimi umów o powierzenie Grantu.